آرشیو برچسب ها : کیک های زیبا

در کشور ما پس از پایان امتحانات نیم سال دوم (خرداد ماه) دانش آموزان سال آخر مدارس و دانشجویان سال آخر دانشگاه جشن فارغ التحصیلی می گیرند. البته این جشن اخیرا در پیش دبستانی ها نیز رواج یافته است. یکی از ملزومات جشن های فارغ اتحصیلی مانند بسیاری از جشن های دیگر کیک جشن می […]