طراحی کیک

طراحی کیک با خودتان

با انتخاب کیک های این قسمت، خود شما می توانید طراحی کیک خود را انجام دهید.

از انتخاب جزییات شکل قالب، اسفنج و مواد وسط کیک گرفته تا چیدمان روی کیک.


نمایش یک نتیجه

کیک طراحی ویژه

قیمت بستگی به امکانات

انتخاب گزینه ها

کیک تصویری

قیمت بستگی به امکانات

طراحی

کیک سفارشی

قیمت بستگی به امکانات

طراحی